SBBC Bible Reading plan for 2022

Good day!   (Afrikaans weergawe van die e-pos na die Engelse een hier onder.)
This year we return again to the system we used a couple of years ago: The 4 Bookmarks Bible Reading Plan. It is a plan to read the whole Bible in one year by reading 4 passages in 4 different parts of the bible each day.

You can get free copies of the bookmarks at the information table at church.

Bookmark 1 takes you through the whole Old Testament, except for the wisdom books 
Bookmark 2 takes you through the wisdom books of the Old Testament (Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon and Job)
Bookmark 3 takes you through the 4 gospels, Matthew, Mark, Luke and John
Bookmark 4 takes you through the rest of the New Testament.

We are going to use the same plan next year again, so if you are a bit overwhelmed by reading 4 passages a day, then we suggest you do bookmarks 1 and 3 this year and then bookmarks 2 and 4 next year. We do encourage you, though, to set time aside to do all 4 bookmarks this year.

Each bookmark also ends on the 25 of each month, so you have some grace days to catch up if you fell behind. 🙂

Blessings and we hope you will join us on this journey through the Bible!

In case you haven’t been able to get your copies from the info desk, I’ll post the readings for January below.-

———————————

Goeie dag!

Hierdie jaar keer ons weer terug na die stelsel wat ons ‘n paar jaar gelede gebruik het: Die 4 Boekmerke Bybelleesplan. Dit is ‘n plan om die hele Bybel in een jaar te lees deur elke dag 4 gedeeltes in 4 verskillende dele van die Bybel te lees.

Jy kan gratis kopieë van die boekmerke by die inligtingstafel by die kerk kry.
Boekmerk 1 neem jou deur die hele Ou Testament, behalwe vir die wysheidsboeke (Psalms, Spreuke, ens.) 
Boekmerk 2 neem jou deur die wysheidsboeke van die Ou Testament (Psalms, Spreuke, Prediker, Hooglied van Salomo en Job)
Boekmerk 3 neem jou deur die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes 
Boekmerk 4 neem jou deur die res van die Nuwe Testament.

Ons gaan volgende jaar weer dieselfde plan gebruik, so as jy bietjie oorweldig word deur 4 gedeeltes per dag te lees, dan stel ons voor jy doen boekmerke 1 en 3 hierdie jaar en dan boekmerke 2 en 4 volgende jaar. Ons moedig jou egter aan om hierdie jaar tyd opsy te sit om al 4 boekmerke te done.

Elke boekmerk eindig ook op die 25ste van elke maand, so jy het ’n paar grasiedae om in te haal as jy agter geraak het. 🙂

Seën en ons hoop jy sal saam met ons op hierdie reis deur die Bybel!

As jy nog nie jou kopieë by die inligtingstoonbank kon kry nie, sal ek die lesings vir Januarie hieronder plaas.