Afrikaanse Samekoms 30 Augustus: Groei in Geloof

Groei in Geloof – Markus 9:17-27

img2

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Laat almal wat by U hulp soek, jubel en bly wees oor U, laat dié wat op u hulp staat maak, altyddeur sê: God is groot!
Ek is hulpeloos en arm; kom tog gou na my toe, o God. U is my hulp en my redder, Here, moet tog nie talm nie

Amen

(Psalm 70:5–6)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE 
  • Eerste Sondag van die maand: een inry-nagmaalsdiens (vir beide Engels en Afrikaans). Geen aanlyn-diens op hierdie Sondae (nie Afrikaans of Engels nie). Meer inligting oor volgende week se inry-nagmaalsdiens word gedurende die week uitgestuur.
  • Ander Sondae: aanlyn-dienste (Engels en Afrikaans) soos ons tans doen. Ons moedig u aan om aanlyn kerk saam met een ander persoon / paartjie / gesin te doen.
 • Ons sal weer heruvalueer vir Oktober 
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 5de : KC Boswell
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 2de : Craig & Erna Boswell
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die agtste aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag8
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

 

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir Amanda Rautenbach en familieJaco, (wat op ‘n ventilator in UNITAS hospitaal was agv COVID19 en wat ‘n reeks beroertes gehad het) is hierdie week oorlede.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here dat dit goed gaan met Malie Dreyer. Die dreineringspyp is uitgehaal en sy sê dit gaan goed.
  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir die kerk dat die vreugde van die HERE ons krag sal wees.

7) Boodskap: Groei in Geloof

U kan u Bybel oopmaak by Markus 9:17-27 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 30 August 2020

Rejoice IN The LORD – Philippians 3:1

img1

 

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

May all who seek You rejoice and be glad in You! May those who love your salvation say evermore, “God is great!”
Amen

Psalm 70:4 (ESV)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – Reminder of update from last week

  • First Sunday of the month: One drive-in communion service (for both English and Afrikaans). No online service on these Sundays (neither Afrikaans nor English). More information on next week’s drive-in communion service will be sent out during the week.
  • Other Sundays: Online services (English and Afrikaans) as we’ve been doing. We do encourage you to do online church with one other person/couple/family.
  • Some of the Bible studies are starting in person. Please contact your Bible study leader. If you would like to join a Bible study, check the front of the bulletin.
 • BIRTHDAYS
  •  1st Bruce Waldek
  • 2nd Rose Fraser.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 2nd Craig and Erna Boswell
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 8! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #5       http://kingskids.org.za/vraag8
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Pastors and Elders. (Our church and other churches)
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue (Delene’s sister), Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan (cancer), Lorna and Sharn
 • Pray for municipal workers, especially the garbage collectors and their families
 • Pray for those who lost their job / are not able to find work.
 • PRAISE GOD
  • Gert Kruger had a scare with problems with his heart so he had a scan in Cape Town but the good news is that his heart is fine. He was diagnosed with sleep apnea, but it is treatable.
  • Mike Nel is doing much better from being bitten badly by a dog, and has been able to go off the pain medication.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the church to let the joy of the LORD be our strength.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 3:1  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

Afrikaanse Samekoms 23 Augustus: Waak en Bid

Waak en Bid – Markus 14:32-42

img2.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

HERE, luister na my woorde, let op my versugting.
Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.
In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.

Amen

(Psalm 5:2–4)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Sien asb die video hier onder vir inligting

 • Ons sal weer heruvalueer vir Oktober 
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Geen
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die sewende aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag7
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir Amanda Rautenbach. Al 3 haar seuns (in Pretoria) is siek met COVID19. Haar middelste seun, Jaco, is op ‘n ventilator in UNITAS hospitaal. Dit gaan beter met die ander twee.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here dat dit goed gaan met Malie. Sy sien die spesialis weer op Maandag om te kyk of die dreineringspype uitgehaal kan word.

3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid dat ons nie onsself emosioneel en geestelik en ‘gemeenskapwees’ van die res van die kerk sal isoleer nie, maar dat ons (deur watter medium ook al) verbind sal bly met die kerk en mekaar in liefde sal dien. Bid dat God sy kerk sal bou.

7) Boodskap: Waak en Bid

U kan u Bybel oopmaak by Markus 14:32-42 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 23 August 2020

Watch and Pray – Mark 14:32-42

intro.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Give ear to my words, O LORD; consider my groaning.
Give attention to the sound of my cry, my King and my God, for to you do I pray.
O LORD, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Amen

(Psalm 5:1–3 (ESV))

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – Please see update below.

 • We will reevaluate again for October
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 7! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #5       http://kingskids.org.za/vraag7
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • 23rd Herman Badenhorst
  • 26th Miriam Matthysen
  • 26th Lorna Truelove
  • 27th Mervyn Kent
  • 29th Robyn Rischmuller
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning online group A study in Romans via Jitsi online meetings at 9:30. Speak to Carel-J if you’d like to join.
  • The Wednesday AFTERNOON group meeting at the church hall will start on the 3rd of September. This study will mirror the Wedn morning study in Romans. If you would like to join this in-person Bible study, let Carel-J know.
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meeting.  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays evenings via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

 

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song to fit in with our theme today!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Mark, Bryan, Penny, Lee & Luke Symons. Pat and Riette Maritz.
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Martha, Godwin, Sue, Garness, Magriet, Lex, Gemma Sainsbury, Desiree ( Yvonne Roth’s daughter), John Malan, Lorna and Mike Nel
 • Pray for LEE SYMONS who is busy preparing for her application for university. She needs to write an entry exam as well as record and send videos of her violin playing
 • PRAISE GOD
  • Lorna Truelove – Lorna’s operation to cut the cancer from her face went very well and the surgeon said they managed to remove all the cancer. She thanks everyone for all their prayers.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray that we will not emotionally and spiritually and “fellowship-ally” isolate ourselves from the rest of the church, but that we (through whichever medium) will stay connected to the church, serving each other in love. Pray that God will build his church.

7) Message

You can open your Bible to Mark 14:32-42  before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

 

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is? – Openbaring 8:1-5

img0.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Sit ’n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê.
Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie.
’n Regverdige kan my in liefde slaan en teregwys, maar van die goddeloses sal ek nie eens gasvryheid aanvaar nie, want my gebede is gedurig teen hulle boosheid gerig.

Amen

(Psalm 141:3–5)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Ons is besig om te bid en te beplan aan die pad vorentoe vir ons kerk. Die dinge waaraan ons tans werk:
  • Een keer per maand ‘n inry-nagmaal. Meer inligting later. Sover gaan dit in Engels wees, maar as daar genoeg Afrikaanse belangstelling is kan ons ‘n plan maak.
  • Engelse Bybelstudie by die kerksaal Woensdag middae. As genoeg mense graag Woensdagmiddae in die kerksaal persoonlik Bybelstudie wil doen, sal ons dit doen. (Dit sal ‘n voortsetting wees van die Romeine Bybelstudie en ons sal dit doen soos voorgeskryf deur die regering: maskers, sosiale afstande, ens.)
  • Afrikaanse aanlyn/in persoon Bybelstudie? Laat weet asb as u belangstel in ‘n aanlyn Afrikaanse Bybelstudie of ‘n fisiese bymekaarkom Bybelstudie (met al die reels van maskers, sosiale distansiëring) As genoeg mense belangstel kan ons kyk om ‘n plan te maak.
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die sesde  aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag6
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • 20 Aug – Peet Hands
  • 20 Aug – Johannes van Zyl
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • 16 Aug (VANDAG!) – Henry en Louise Jansen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here vir die reën
  • Ons dank die Here vir Niel en Elsa Pienaar wat hulle kinders kon gaan bystaan het toe hulle hulp nodig gehad het in. Wat ‘n voorreg om ‘n instrument in God se hand te kan wees.

3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid dat die kerk sal opstaan vir die roeping om gebed krygers te wees vir God.

7) Boodskap: Waarvoor bid ons as die wêreld in krisis is?

U kan u Bybel oopmaak by Openbaring 8 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

Worship Service: 16 August 2020

What Do We Pray When The World Is In Crisis? – Revelation 8:1-5img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Set a guard, O LORD, over my mouth; keep watch over the door of my lips!
Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies!
Let a righteous man strike me—it is a kindness; let him rebuke me—it is oil for my head; let my head not refuse it. 

Amen
(Psalm 141:3-5)

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – We are busy praying and planning the way forward for our church. The things we are working on currently
  • Having a drive-in communion once a month. More information later.
  • If enough people are keen to have Bible study in person at the church hall on Wednesday afternoons, we will start doing this. (It will be a continuation of the Romans Bible study and we’ll do it as prescribed by government: masks, social distancing, etc)
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 6! Kan ons die Bybel vertrou? Rede #4 Vandag kyk ons na profesie!      http://kingskids.org.za/vraag6
  Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • 19th Lex Schwartzel;
  • 20th Peet Hands.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • None
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group A study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join.
   • We are still planning an in-person Bible study for Wednesdays (The planned in-person meeting will be the same as this Bible study) If you would like to join this in-person Bible studies, let Carel-J know
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK.

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

A new song to fit in with our theme today!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for: Ian and Sonja Margerison; Mike and Gill Nel
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Godwin, Martha, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn (back still very sore), Magriet, John Malan, Russell Alford, Lorna Truelove.
  • Jemma Sainsbury – The results of Jemma’s scan showed that the cancer had been halted except for one tumor on her sternum. She is scheduled for 4 day hospital chemo sessions in total isolation in the first week of Sept, Oct and November. If this is successful her bone marrow will be removed cleaned and put back. She and her family need much prayer
  • Dorien – Message from Maureen Marud “Please pray for Dorien, my cousin’s daughter, who has breast cancer, for which she has had chemotherapy and a mastectomy. Today (Friday) she hears the results of the final round of chemo (administered on July 3) after traces of cancer were detected following the mastectomy.”.
   UPDATE: Dorien says the doctor is satisfied with her progress and has given her an estrogen blocker to take, but she doesn’t give any details, like when she has to see the dr again. She sounds tired. Thanks for praying, dearest.
  • Greg Woods (son of Mark’s friend) – Greg Woods has been diagnosed with Birkett’s melanoma which is not too severe and treatable so there’s hope Please pray for him for salvation and healing.
  • Mike Nel – “The bite is healing. I just having a lot of trouble with the nerve endings in the foot. When the dog bit me it was really deep thus the damage to the nerves. I am on medication for the nerves and they are helping tremendously. God bless. Mike
 • PRAISE GOD
  • Marius (friend of Miriam Matthysen) had an op to his neck after a bad fall, but the operation went well. He is recovering at home, being booked off from work for a month.
  • For the Rain
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray that the church will rise up to the challenge to become a praying church

7) Message

You can open your Bible to Revelation 8:1-5 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!

 

Afrikaanse Samekoms: Waag Jou Lewe

Waag Jou Lewe – Filippense 2:25-30

img0.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) VOORBEREIDING EN GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou.
Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.
Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.
Amen

(Psalm 119:33–35)

2) AFKONDIGINGS

 • DIE PAD VORENTOE – Ons is besig om te bid en te beplan aan die pad vorentoe vir ons kerk. Die dinge waaraan ons tans werk:
  • Een keer per maand ‘n inry-nagmaal. Meer inligting later. Sover gaan dit in Engels wees, maar as daar genoeg Afrikaanse belangstelling is kan ons ‘n plan maak.
  • Engelse Bybelstudie by die kerksaal Woensdag middae. As genoeg mense graag Woensdagmiddae in die kerksaal persoonlik Bybelstudie wil doen, sal ons dit doen. (Dit sal ‘n voortsetting wees van die Romeine Bybelstudie en ons sal dit doen soos voorgeskryf deur die regering: maskers, sosiale afstande, ens.)
  • Afrikaanse aanlyn/in persoon Bybelstudie? Laat weet asb as u belangstel in ‘n aanlyn Afrikaanse Bybelstudie of ‘n fisiese bymekaarkom Bybelstudie (met al die reels van maskers, sosiale distansiëring) As genoeg mense belangstel kan ons kyk om ‘n plan te maak.
 • BENODIG U HULP? As u enige hulp hierdie tyd nodig het: fisiese hulp, hulp met kos, geestelike- of emosionele hulp, kontak asb vir Carel-J (084-071-7663)
 • PLAN OM DIEGENE TE HELP WAT SIEK WORD MET COVID-19. Ons wil diegene help wat selfkwarantyn nodig het as gevolg van siekte met COVID-19 of wat kontak gehad het met iemand wat positief getoets het. Dit behels twee dinge:
  • a) As u siek word of moet self-isoleer, laat weet ons asb. Laat weet ons watter tipe hulp u benodig. Bv hulp met die koop van u kruideniersware, aflewering van etes, u hospitaal toe neem as u nie vervoer het nie, ens.
  • b) Ons benodig vrywilligers wat kan help met bogenoemde (koop / maak en aflewering van kos). Laat weet Carel-J as u op hierdie manier kan help.
 • KING’S KIDS ONLINE! Die vyfde aanlyn King’s Kids video is Vrydag uitgegee: kingskids.org.za/vraag5
  Indien u kinders of kleinkinders het wat kan baat vind hierby, stuur hulle gerus na kingskids.org.za
 • DANIELA DE JAGER se foon is besig om te breek. Indien iemand ‘n tweedehandse foon het wat hulle nie meer gebruik nie, kontak haar asb. (076 818 4553)
 • Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. As u enige finansiële bydrae wil maak, kontak asb vir Carel-J
 • VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:
  • Geen
 • HUWELIKSHERDENDKING
  • Geen
   • As ons u verjaarsdag of huweliksherdenking gemis het, laat weet ons asb!
 • BADISA-VOEDSELPAKKE – Badisa weet van baie kwesbare, arm gesinne wat nie in hierdie tye vir hulself kan sorg nie. Hulle pak en lewer kospakkies aan hierdie gesinne af. U kan help deur nie-bederfbare items te koop en dit te plaas in die houers wat by SPAR en OK voorsien word.

3) GETUIENIS

As u ‘n getuienis met die ander wil deel, neem asb ‘n video van uself en whatsapp vir my. Ek sal dit dan insluit by die diens.

Dis baie maklik om ‘n video op te neem binne-in Whatsapp:
1) Maak whatsapp oop en druk op my naam.
2) Druk op die kamera knoppie aan die onderkant van die skerm
2) Druk op die “reverse” knoppie  (🔄) om die foon se voorste kamera te gebruik
3) Hou die sirkel in om ‘n video op te neem.

4) OFFERANDE

BAIE DANKIE AAN ALMAL WAT ONS GETROU FINANSIEEL ONDERSTEUN!

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

Niel en Elsa Pienaar het hierdie lied gekies:

 

7) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

  • Bid vir mense wat siek is met COVID-19. Bid dat God die drastiese verspreiding van COVID-19 in Suid-Afrika sal halt. Bid dat die mense wat COVID-19 kry nie so siek sal word dat hulle hospitalisasie nodig het nie.
  • Bid vir al die dinge wat die mense gedeel het op die terugvoer vorm: AFRIKAANSE SAMEKOMS – TERUGVOER – 23 Julie
  • Dank die Here vir Malie Dreyer. Haar operasie het goed gegaan en dit lyk nie of die kanker verder versprei het nie.
  • Bid asb vir Peet Hands: sy bakkie se enjin het opgepak en dit gaan baie geld kos om dit reg te maak. (Sonder sy bakkie kan hy nie ‘n inkomste maak nie)
  • Ons dank die Here dat mense weer by gastehuise en vakansieplekke kan bly sodat die mense in ons kerk en dorp wat in hierdie bedryf is weer geld kan verdien en werk kan verskaf aan anders.
  • Bid vir Louise se suster wat kanker het in die hospitaal opgeneem is vir lae imuuniteit. Sy het ook positief getoets vir COVID-19. Bid ook vir haar man, Sol, en hul seun Tjaart. Bid vir die Here se beskerming en bemoediging en dat hulle nie ook siek word nie.
  • Dank die Here vir die reën.

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
   • Bid vir almal wat finansiële probleme het en nie hulle finansiële verpligtinge kan na-kom nie. Bid dat die Here sal voorsien en dat sy kinders hulle vertrou in Hom sal sit.

7) Boodskap: WAAG JOU LEWE

U kan u Bybel oopmaak by Filippense 2:25-30 en dan op die skakel hier onder click 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Amen!

 

Worship Service: 9 August 2020

Risk Your Life – Philippians 2:25-30

img1.png

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Good morning! 

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

I am severely afflicted; give me life, O LORD, according to your word!
Accept my freewill offerings of praise, O LORD, and teach me your rules.
I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law.
(Psalm 119:107–109)

Amen

2) Announcements

 • THE WAY FORWARD – We are busy praying and planning the way forward for our church. The things we are working on currently
  • Having a drive-in communion once a month. More information later.
  • If enough people are keen to have Bible study in person at the church hall on Wednesday afternoons, we will start doing this. (It will be a continuation of the Romans Bible study and we’ll do it as prescribed by government: masks, social distancing, etc)
 • NEEDING HELP?  If you are struggling emotionally and spiritually and you are needing counseling, please contact Carel-J.
  If you have any physical needs, please contact Carel-J or one of the elders.
 • PLAN TO HELP THOSE WHO GET SICK WITH COVID-19. We want to help those who need to self-quarantine due to being sick with COVID-19 or who have been in contact with someone who tested positive. This involves two things:
  a) If you do get sick, please let us know. Let us know what type of help you need. E.g. help with buying your groceries, deliver meals, take you to the hospital if you have no transport, etc.
  b) We’ll need volunteers who will be able to help with the above (buying / making and delivering food). If you are able to assist in this way, please let Carel-J know.
 • King’s Kids Online! King’s Kids Online Vraag 5! Kan ons die Bybel vertrou? Vandag raak ons wetenskaplik! 🌎🔬      http://kingskids.org.za/vraag5Kyk, Geniet en Stuur Aan!
 • BIRTHDAYS
  • None
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • 15th Paul and Janine de Villiers

 • Bible studies:
  • The Wednesday morning group A study in Romans via Jitsi online meetings. Speak to Carel-J or Mark if you’d like to join. (The planned in-person meeting will be the same as this Bible study)
  • The Monday evening Bible study is also using Jitsi for online meetings and is doing a great study into apologetics (i.e. answering tough questions about the Christian faith).  Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The Teenagers Online on Tuesdays via Jitsi. We start at 18:30. Speak to Carel-J if your age qualifies you and you want to join in!
 • BADISA FOOD PARCELS – Badisa knows of many vulnerable, poor families who are not able to provide for themselves during these times. They pack and deliver food parcels to these families. You can help by buying and placing non-perishable items in the containers provided at SPAR and OK. 
 • Daniela de Jager’s phone is busy breaking. If anyone has a second-hand phone that you’re not using, please contact her. (076 818 4553)

3) Testimonies

Please record yourself sharing a testimony and send it to me, so that we can include it in these services.

This can easily be done inside Whatsapp:
1) Open a chat window with me by clicking on my name. (If you don’t have me on Whatsapp, you’ll have to add me: Carel-J 0840717663)
2) Click on the camera icon at the bottom
3) Click on the reverse icon (🔄) to use front-facing camera
4) Hold in the big circle to record a video.

4) Offering

THANK YOU VERY MUCH TO ALL THOSE WHO ARE FAITHFULLY GIVING!

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325).

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

 

6) Prayer

Spend time in prayer praying for the following:

 • PEOPLE ON THE BULLETIN to pray for:  Herman and Erika du Preez, Willie van Staden
 • HEALTH PROBLEMS Pray for people dealing with health issues: Godwin, Martha, Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness, Lex, Sharn, Magriet, John Malan, Gemma Sainsbury, Mike Nel, Greg Woods, Russell Alford
 • Please pray for Lorna Truelove. They have diagnosed cancer on her face again. She’ll be going for surgery to remove it.
 • PRAISE GOD
  • George and Lesley Blumrick found a flat.
  • Malie Dreyer’s operation went well. There doesn’t seem to be any further spread of the cancer.
  • Garness is doing much better and is able to take walks with her walker.
  • For the rain.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • People facing financial troubles due to COVID-19 who can’t fulfil their financial obligations. Pray for God’s provision and that his children will continue to trust in Him.

7) Message

You can open your Bible to Philippians 2:25-30 before clicking on the video below. 🙂

8) Final Hymn

9) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Amen!