Afrikaanse Samekoms: 3 Mei 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service
jd A009 20200503 - Johannes die Doper ontmoet Jesus

1) VOORBEREIDING

Kyk asb hierdie kort video voor u die diens begin

2) GEBED

Lees die volgende Psalm saam as ‘n gebed ter hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 32:7–11 (AFRIKAAN)
32:7 U is vir my ’n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Sela
32:8 Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
32:9 Moenie onverstandig wees nie, soos ’n perd of ’n muil wat met ’n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.
32:10 Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.
32:11 Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes

Amen

3) AFKONDIGINGS

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • Geen waarvan ek weet nie, stuur asb u inligting as ek u gemis het!
   • Ek is steeds besig om’n  databasis op te stel met verjaarsdae en huweliksherdenkings. Ek sal dit uitstuur hierdie week vir korreksie
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦
 • MEI SEENINGE AAN JOU. Gedurende die maand Mei het ons ‘n persoonlike uitreik en ons wil almal van u nooi om deel te neem. Dis baie eenvoudig: jy bid dat die Here iemand op jou hart plaas en bid ook hoe jy die persoon kan seën op ‘n praktiese manier om so die liefde van Jesus te wys. Toe ons die “uitreik” beplan het, het ons gehoop vir mense wat ander se gras kan sny, oornooi vir etes, ens. Maar met die COVID-19 pandemie sal ons wys en slim moet wees om interessante, wettige maniere te kry om mense te seën.

MEI Seeninge aan jou.

4) OFFERANDE

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

5) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

6) GEBED

Laat ons saambid: (Onthou asb om u gebedsversoeke vir my te stuur dat ons dit hier kan insluit. )

 • Bid vir besighede wat swaarkry tydens pandemie
 • Bid vir mense wat hulle werk verloor het.
 • Bid vir die regering om wyse besluite te neem

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir sendelinge reg oor die wêreld wat ook inperkings beleef tydens die COVID-19 pandemie. Bid dat die Here die pandemie sal gebruik om nuwe deure oop te maak sodat hulle die Goeie Nuus na meer mense kan neem.

7) Nagmaal

Soos ek in die begin in die video gesê het, moedig ons elke huis aan om self nagmaal te hou (al is u alleen by die huis). Kry die elemente (brood en wyn/druiwesap) gereed en gebruik die volgende raamwerk om u te lei deur die nagmaal. 

a) Lees die volgende teks wat vir ons wys waaraan die brood ons herinner.

1 Korintiërs 11:23–24 (AFRIKAAN)
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

b) Laat iemand bid en die Here dank dat Hy sy lewe as losprys aan die kruis gegee het om ons sondeskuld te betaal.

c) Breek die brood, deel uit en laat elkeen in sy eie tyd eet.

d) Lees die volgende teks om ons te wys waaraan die wyn/druiwesap ons herinner.

1 Korintiërs 11:25–26 (AFRIKAAN)
Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.” Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom

e) Laat iemand bid en die Here dank vir sy perfekte bloed wat die Nuwe Verbond van genade aan ons gebring het.

f) Deel die wyn/sap uit en laat almal saamdrink.

g) Laat iemand bid om die Here te dank dat ons ook deel kan hê aan sy dood en opstanding.

6) Boodskap: Lesse uit Johannes die Doper se ontmoetings met Jesus

U kan u Bybel oopmaak by Mattheus 3 en dan op die video hier onder click. 🙂

9) Finale Lofsang

10) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 3 May 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

img1

1) Preparation

Please watch this short little video clip

2) Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 32:6–11 (ESV)
32:6 Therefore let everyone who is godly offer prayer to You at a time when You may be found; surely in the rush of great waters, they shall not reach Him.
32:7 You are a hiding place for me; You preserve me from trouble; You surround me with shouts of deliverance. Selah
32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
32:9 Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you.
32:10 Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the LORD.
32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart!

3) Announcements

 • BIRTHDAYS
  • May 6th : Zarita Herman.
 • WEDDING ANNIVERSARIES
  • May 5th :  Mike and Gill Nel
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies:
  • The Wednesday morning Bible study has started with online meetings with Jitsi. Please contact Carel-J if you’d like to join in.
  • The Sunday evening Bible study has moved to Monday and will start their first online Bible study tomorrow. Please contact Craig Boswell if you’d like to join.
  • The teenagers meet on Tuesday afternoons for an online Bible study. If you know any teenagers who would like to join, please let Carel-J know
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED.
 • “MAY THE LORD BLESS YOU” outreach. 
  • During the month of May we’d like to encourage you to do various personal outreaches to bless other people with practical acts of love. When we planned this, we were hoping for practical blessings of mowing someone’s lawn, taking flowers to them, inviting someone over for a meal, etc. Sadly under COVID-19 lockdown, we’ll have to be much wiser on how to bless other people. If you have some great ideas how we can bless people during COVID-19, let Carel-J know and he will share the ideas with the church.

May the LORD bless you

4) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

5) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re doing a NEW song today, but many of you will know it already. 🙂

6) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: Sharn Brummer, Des and Cornelia Schoombie
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Gemma, Sue, Denise and Desiree (Yvonne Roth’s daughter), Garness
  • Magriet Dearman. She has a ruptured hernia giving her a lot of issues.
 • Pray for
  • Everyone who lost their employment and also for businesses who are forced to close down.
  • Daniela de Jager who needs a new place to stay
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the missionaries all over the world who are also restricted during the pandemic. Pray that the pandemic will open doors for them to bring the gospel to more people in a powerful way.

7) Communion

As I said in the video in the beginning, please lead your own communion at home. Either just you by yourself or with your family.

a) Read the following passage to remind you of the purpose of the bread

1 Corinthians 11:23–24 (ESV)
For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread,  and when He had given thanks, He broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of Me.”

b) Have someone pray to thank God for the bread representing his body that was offered for us for the forgiveness of sin.

c) Break and hand out the bread and eat in your own time.

d) Read the following passage to remind you of the purpose of the wine/grape juice

1 Corinthians 11:25–26 (ESV)
In the same way also He took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of Me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until He comes.

e) Have someone pray to thank God for the new covenant of grace established by the perfect blood of Jesus Christ

f) Hand out the cups and drink together.

g) Have someone pray to thank God that we can be partakers in his death and life.

8) Message

You can open your Bible to Philippians 1 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Afrikaanse Samekoms: 26 April 2020

img1

Please note: Any blocks marked “advertisement” is not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service

1) Voorbereiding in Gebed

Lees die volgende Psalms saam as ‘n gebed as hartsvoorbereiding om die Here te ontmoet

Psalm 5:12–13 
5:12 Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U.
5:13 U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ’n skild

2) Afkondigings

 • VERJAARSDAE EN HUWELIKS-HERDENKINGE
  • 1 Mei :  Niël Pienaar
   • Ek is besig om’n  databasis op te stel met verjaarsdae en huweliksherdenkings. Ek sal dit uitstuur hierdie week vir korreksie
 • IN NOOD. Undien u enige nood het op die oomblik (finansieel, kos, produkte, emosioneel, geestelik), laat weet my asb sodat ons kan help. Ek is ook beskikbaar via Whatsapp Video / Zoom / Jitsi / Skype as u nodig het om met iemand te gesels vir Bybelse berading.  Laat weet my asb!
 • VIDEO SAAMKUIER Ons dink daaraan om van volgende Sondag af Sondae aande vir so 30 minute ‘n video saamkuier te hê op Jitsi (Dis ‘n groeps-video saamkuier, net soos Zoom). Dan kan ons, nadat almal na die diens geluister het,  saamkuier en vir mekaar bid. Laat weet my as u belangstel om deel te neem.
 • Kerk Kamp UITGESTEL. Ons kerkkamp sal beplan word vir ‘n tyd na die COVID-19 pandemie.
 • King’s Kids Week GEKANSELLEER. Ons moes ongelukkig King’s Kids Week kanselleer hierdie jaar. 😦

3) Offerande

As God u lei om hierdie bediening finanseel te ondersteun kan u

 • EFT na ons bankrekening
  • Still Bay Baptist
   ABSA Acc no. 40-8681-9877
   Branch code 632005
   Acc Type : Business Cheque
 • As u nie kan EFT nie, kontak asb Bruce Waldek (076 595 9325) vir hulp

4) LOFSANG

Druk op die videos hier onder, stel die klank hoog op en loof die Here saam met ander mense in hulle huise!

5) GEBED

Spandeer bietjie kwaliteit tyd in gebed

Bid vir die 3 dinge waarvoor ons elke dag wil bid

  • 1) Geestelike gesondheid. Bid dat God ons krag en moed sal gee om te groei as individue en as ‘n kerk. Bid vir mense om na God te draai.
   2) Fisiese gesondheid Bid vir God om genade te hê op Stilbaai, SA, Afrika en die wêreld. Bid vir genesing en beskerming teen infeksie.
   3) Emosionele gesondheid Bid teen angs, eensaamheid, vrees en depressie
 • Gebed vir vandag:
  • Bid vir ons (en alle ander Christene) om tyd in die Woord te spandeer

 

6) Boodskap: Ontmoet Jesus soos Simeon het

U kan u Bybel oopmaak by Lukas 2:25-32 en dan op die video hier onder click. 🙂

7) Finale Lofsang

8) Seën

Lees die volgende hardop as ‘n seën oor u en u familie

2 Thessalonisense 3:16 (AFRIKAAN)
Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!

Worship Service: 26 April 2020

Please note: Any blocks marked “advertisement” are not added by us, but by WordPress. Please ignore these advertisement blocks in following the service.

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 17:6–9 (ESV)
17:6 I call upon You, for You will answer me, O God; incline your ear to me; hear my words.
17:7 Wondrously show your steadfast love, O Savior of those who seek refuge from their adversaries at your right hand.
17:8 Keep me as the apple of your eye; hide me in the shadow of your wings,
17:9 from the wicked who do me violence, my deadly enemies who surround me.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 2nd May : Kelly-Mari Boswell
  • 2nd May : Magriet Dearman
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let Carel-J know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Bible studies. The Wednesday morning Bible study has started with online meetings. The teenagers also meet online twice a week. If you’re not part of a Bible study we really want to encourage you to join one now. Online meeting is still far more beneficial than not meeting at all.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

If God leads you to support our ministry, you can either EFT the money into our account (details below) or if you do not have access to EFT, please contact Bruce Waldek to assist you. (Bruce Waldek 076 595 9325)

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

We’re doing a NEW song today, but many of you will know it already. 🙂

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: : Jeniene&John Linton; Herman & Anne Jolink
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
  • Pray for Vicky’s and family with the death of her son Andre.
  • Pray for Yvonne Roth’s daughter Desirée, who after 2 ops and 2 years is still fighting cancer. Please pray for complete healing.
  • Pray for Miriam Matthysen’s son who lost his job.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the church to grow in love and care primarily for our Christian family (Galatians 6:10) but also for the rest of the world.

6) Message: I need you! (And you need me)

You can open your Bible to Philippians 1:1-8 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Worship Service 19 April 2020

 

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 121:1–8 (ESV)
121:1 I lift up my eyes to the hills. From where does my help come?
121:2 My help comes from the LORD, who made heaven and earth.
121:3 He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.
121:4 Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
121:5 The LORD is your keeper; the LORD is your shade on your right hand.
121:6 The sun shall not strike you by day, nor the moon by night.
121:7 The LORD will keep you from all evil; he will keep your life.
121:8 The LORD will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 21st  Daniela de Jager
  • 22nd Erika du Preez
  • 23rd Brenda Swift
 • WEDDING ANNIVERSARY
  • 20th Herman & Erika du Preez
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let us know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • People on the bulletin to pray for: All the many Rischmullers
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
  • Pray for Vicky’s son Andre. He is in hospital with Coronary Thrombosis in his right hip
  • Denise went for a check-up and the eye specialist is very impressed with her progress.
  • Pray for Yvonne Roth’s daughter Desirée, who after 2 ops and 2 years is still fighting cancer. Please pray for complete healing.
  • Pray for Miriam Matthysen’s son who lost his job.
 • Pray for the 3 things we want to pray for every day
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the LORD to have mercy on South Africa so that the COVID-19 pandemic won’t affect us as badly as many suspect.

6) Message – Is Satan and God at war?

You can open your Bible to Colossians 2:14-15 and 1 Peter 5:8-9  before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

Worship Service 12 April 2020

1) Preparation and Prayer

CHRIST IS RISEN!
HE IS RISEN INDEED!

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 130:1–6 (ESV)
1 Out of the depths I cry to you, O LORD!
2 O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy!
3 If you, O LORD, should mark iniquities, O Lord, who could stand?
4 But with You there is forgiveness, that You may be feared.
5 I wait for the LORD, my soul waits, and in his word I hope;
6 my soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning.

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 16th Johannes Swart
 • FAMILIES TO PRAY FOR TODAY
  • Gillian Lohr, Chris, Lorraine and Janice Kapp
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
 • IN NEED. If you experience any need at the moment, whether it is financial or for essential goods please let us know.   I’m also available for Whatsapp video chats, if you are struggling emotionally/spiritually. Let me know!
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week CANCELLED. It’s with great sadness that we have to cancel King’s Kids Week for this year. This is the time we need to get the team together to start training and preparation, which is not possible. It would also not be wise to bring a great crowd of children (many from other towns) together in 2 months time, considering what we’re learning from other countries on how long social distancing must be in place (There is also talk that the June/July holidays will be cancelled)

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • Praying for items in Announcements
 • Every day we want to pray for 3 things:
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for the economy of our country and the world. Pray especially for the vulnerable, and the church will rise up to look after the “widows and orphans”

6) Communion

Get your bread and cup ready and join us for the Lord’s Supper

7) Praise Singing

6) Message – Grasping the Gospel

You can open your Bible to Matthew 26:6-13 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.

 

Worship Service 5 April 2020

1) Preparation and Prayer

Read the following Psalm as a prayer in preparing your heart for meeting with God.

Psalm 84:1–4 (ESV)
1 How lovely is your dwelling place, O LORD of hosts!
2 My soul longs, yes, faints for the courts of the LORD; my heart and flesh sing for joy to the living God.
3 Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O LORD of hosts, my King and my God.
4 Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise! Selah

2) Announcements

 • BIRTHDAY AND ANNIVERSARIES.
  • 5th (TODAY!) Clifton Donald
 • ANNIVERSARIES
  • 11th John and Jeniene Linton
 • PRAYING People on bulletin we’re praying for today: Paul, Janine & Hantie de Villiers. Anthony & Gillian Smith.
 • Sick people to pray for:
  • Martha, Godwin, Denise, Gemma, Sue (Delene’s sister), Garness
 • WHATSAPP. If you do not yet receive the church’s WHATSAPP messages, please let me know.
 • Church camp POSTPONED. We will reschedule once the COVID-19 pandemic is over
 • King’s Kids Week. We will decide in the next month whether it would be wise to cancel King’s Kids Week this year.
  • King’s Kids Crew Forms. But while it’s still up in the air, please register as crew by April 14 latest. Speak to Carel-J if you want a form.

 

3) Offering

Some have asked how they can still give money. You can either do an EFT into our account (details below) or you can just keep the money safe at home and bring it to church when we meet again.

Still Bay Baptist
ABSA Acc no. 40-8681-9877
Branch code 632005
Acc Type : Business Cheque

4) Praise Singing

Let us fill our homes with praise singing to our almighty God!

5) Prayer

Spend time in prayer.

 • Praying for items in Announcements
 • Every day we want to pray for 3 things:
  1) Spiritual health. Pray for God to strengthen, encourage and grow his church. Pray for people to turn to God.
  2) Physical health Pray for God to have mercy on Stilbaai, SA, Africa and the world. For healing and protection from infection.
  3) Emotional health. Pray against anxiety, loneliness, fear and depression.
 • Prayer for today:
  • Pray for churches all over the world to boldly proclaim the gospel in love today and every day.

 

6) Message – Is This The End?

You can open your Bible to Revelation 6-8 before clicking on the video below. 🙂

7) Final Hymn

8) Blessing

Read this out loud as a blessing over yourself and your family

2 Thessalonians 3:16 (ESV)
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.